Giriş Yapılmadı (Giriş)

Merhaba Ziyaretçi!

Bilgi bankasından daha fazla faydalanabilmek için üye olabilir veya üye isen giriş yapabilirsin!
Üyelik ve herşey ücretsizdir!

Giriş  Üyelik için başvur

Gemikariyer.com

  • CommentAuthorGemkar
  • CommentTime18 07 2010
   
  GEMİADAMLARI YÖNETMELİĞİ

      Gemiadamları Yönetmeliği

      Devlet Bakanlığından

      Resmi Gazete Tarihi: 31/07/2002

      Resmi Gazete Sayısı: 24832

      BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

      Amaç

      Madde 1 - Bu Yönetmelik, gemilerin yola elverişlilik bakımından donatılmalarında, gemiadamları ile ilgili gerekleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

      Kapsam

      Madde 2 - Bu Yönetmelik; Türk bayraklı gemilerde çalışan ve çalışacak olan gemiadamlarını ve bunların yeterlikleri, eğitimleri, sınavları, belgelendirilmeleri, sağlık durumları, kütükleme işlemleri ve vardiya tutma ile ilgili kuralları kapsar.

      Dayanak

      Madde 3 - (Değişik madde: 2/9/2005-25924 S.R.G. Yön/1.mad)

      Bu Yönetmelik, 20/4/1989 tarihli ve 3539 sayılı Kanun ile taraf olduğumuz "Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW-78) ve değişiklikleri, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (D) bendi ile 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

      Tanımlar

      Madde 4 - Bu Yönetmelik'te geçen,

      1) İdare: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığını,

      2) Denizcilik İşletmesi: Geminin sahibini veya gemi sahibinden gemiyi işletmek üzere devir almış olan ve bu Yönetmelikte belirlenmiş tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmesi zorunlu olan diğer ticari işletmeyi veya çıplak gemi kiracısını,

      3) IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütünü,

      4) Sözleşme: STCW - 78 Sözleşmesi ve STCW - 95 değişimini,

      5) Eğitim - Sınav Yönergesi: Gemiadamları Eğitimlerinin Gerekleri ve Gemiadamları Sınavları Konu İçerikleri Yönergesini,

      6) Donatım Yönergesi: Gemilerin Gemiadamları ile Donatılmasına İlişkin Yönergeyi,

      7) (Değişik bend: 2/9/2005-25924 S.R.G. Yön/2.mad) Denizcilik Eğitimi Denetleme ve Kalite Standartları Esasları Hakkında Yönetmelik: Sözleşmenin 1/8 Kuralı ile A-1/8 Kısmı hükümleri çerçevesinde oluşturulan yönetmeliği ,

      8) Sağlık Yönergesi: Sağlık Bakanlığınca çıkarılan Gemiadamları Sağlık Yönergesini,

      9) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanım amacı ne olursa olsun denizde ve iç sularda kürekten başka bir aygıtla yola çıkabilen aracı,

      10) Çalışır Durumdaki Gemi: Denize elverişlilik belgesi geçerli olan gemileri,

      11) Ticaret Gemisi: Denizde ve iç sularda kazanç sağlamak amacıyla kullanılan gemiyi,

      12) Yolcu Gemisi: Onikiden çok yolcu taşıyan ticaret gemisini,

      13) Yük Gemisi: Yük taşıyan ve taşıyacağı yolcu sayısı onikiyi (dahil) geçmeyen ticaret gemisini,

      14) Tanker: Dökme olarak, aşağıda onaltı, onyedi ve onsekiz nolu bentlerde belirtilen yanıcı özellikte sıvı yükleri taşımak için inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemisini,

      15) Petrol Tankeri: Dökme olarak ham petrol ve petrol ürünlerini taşımak için inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemisini,

      16) Kimyasal Madde Tankeri: Uluslararası Dökme Kimyasal Maddeler Kod'u Bölüm 17'de çizelgesi verilen sıvı maddeleri dökme olarak taşımak için inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemisini,

      17) Sıvılaştırılmış Gaz Tankeri: Uluslararası Gaz Taşıyıcı Kod'u Bölüm 19'da çizelgesi verilen sıvılaştırılmış gazları dökme olarak taşımak için inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemisini,

      18) Hafif Gemi/Feribot: Ahşap olmayan ve tam yüklü durumda su kesimindeki deplasmanı aşağıdaki bağıntı ile elde edilen değere eşit ya da daha az olan ticaret gemisini,

      V= (0,13 L.B)(üssü 1,5) m

      L= geminin dikmelerarası boyu (metre)

      B= geminin eni (metre)

      19) Yüksek Hızlı Hafif Gemi/Feribot: Ahşap olmayan ve en yüksek hızı aşağıdaki bağıntı ile elde edilen hıza eşit ya da daha fazla olan ticaret gemisini,

      7,6. V(üssü 0,1667) knot

      V= m

      olarak su kesimindeki deplasman

      20) Ro - Ro Yük Gemisi: Yükü bir rampa üzerinden tekerlekli araçlarla yüklenip boşaltılacak biçimde inşa edilmiş ticaret gemisini,

      21) Balıkçı Gemisi: Yalnızca su ürünleri avcılığı veya depolanması veya işlenmesinde kullanılan, nitelikleri bu amaca uygun olan ve tonilato belgesinde balıkçı gemisi olduğu belirtilen ticaret gemisini,

      22) Hizmet Gemisi: Bilim, sondaj, fabrika, kurtarma, yangın söndürme, kablo döşeme, tarak, maçuna, klepe, römorkör, algarna, kontrol motoru, dalgıç aracı, personel taşıma ve benzeri özel hizmetlerde kullanılan gemileri,

      23) Yolcu Motoru: Tam boyları kırkiki metreden az olan ve liman sefer bölgesi içinde veya merkez iskelesinden yirmibeş milden uzaklaşmadan günübirlik yolcu taşıyan ticaret gemisini,

      24) Amatör Balıkçı Teknesi: Tam boyları sekiz metreden az ve motor gücü ile yürütülen amatör balıkçılık yapmak amacıyla kullanılan deniz aracını,

      25) Cankurtarma Aracı: Gemiyi terk amacıyla kullanılan ve tehlikedeki kişilerin canlarını kurtarmaya elverişli deniz aracını,

      26) Hızlı Cankurtarma Botu: Bir kaza durumunda tehlikedeki kişileri kurtarmak ve cankurtarma aracına toplamak için yapılmış şişme lastik ya da fiberglas veya saç bot biçimindeki hızlı deniz aracını,

      27) Ticari Yat: Yat tipinde inşa edilmiş, kamarası, tuvaleti, lavabosu, mutfağı olan, ticari olarak gezi ve spor amacıyla yararlanılan, yük, yolcu veya balıkçı gemisi niteliğinde olmayan, taşıdığı yolcu sayısı onikiyi (dahil) ya da kabotaj seferinde yüz mille sınırlı, en yakın karadan yirmi milden daha fazla uzaklaşmamak şartıyla, taşıdığı yolcu sayısı otuzaltıyı (dahil) geçmeyen ve tonilato belgesinde ticari yat olduğu belirtilen gemiyi,

      28) Özel Yat: Yat tipinde inşa edilmiş, kamarası, tuvaleti, lavabosu, mutfağı olan, taşıdığı yolcu sayısı onikiyi geçmeyen, gezi ve spor amacıyla yararlanılan, tonilato belgesinde özel yat olduğu belirtilen gemiyi,

      29) Eğitim Gemisi: Asıl amacı gemiadamlarına eğitim vermek olan ve bu amaca uygun olarak inşa edilmiş veya uygun hale getirilmiş gemiyi,

      30) Ro - Ro Yolcu Gemisi: Yükü bir rampa üzerinden tekerlekli araçlarla yüklenip boşaltılacak biçimde inşa edilmiş, oniki'den fazla yolcu taşıyan gemiyi,

      31) Ticari Sürat Motoru: Su sporları amacıyla ticari faaliyette kullanılan, şişme lastik, fiberglas veya saç bot biçimindeki hızlı ve tonilato belgesinde ticari sürat motoru olduğu belirtilen deniz aracını,

      32) Gemiadamı: Geminin kaptanını, zabitlerini, yardımcı zabitlerini, stajyerlerini, tayfalarını ve yardımcı hizmet personelini,

      33) Sınırlı Vardiya Zabiti: 500 GT'den küçük ve yakın kıyısal sefer bölgesinde çalışan gemilerde görev yapan ve gemi kaptanından sonra gelen, ayrıca Sözleşmenin II/3 Kural'ının 3 ve 4 üncü paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

      34) Sınırlı Kaptan: 500 GT'den küçük ve yakın kıyısal sefer bölgesinde çalışan gemiyi sevk ve idaresi altında bulunduran, ayrıca Sözleşmenin II/3 Kural'ının 5 ve 6 ncı paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

      35) Vardiya Zabiti: 500 - 3000 GT arasındaki gemilerde görev yapan, ayrıca Sözleşmenin II/1 Kural'ı ile tanımlanan gemiadamını,

      36) Birinci Zabit: 500 - 3000 GT arasındaki gemilerde görev yapan ve gemi kaptanından sonra gelen, ayrıca Sözleşmenin II/2 Kural'ının 3, 4.1 ve 4.3 paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

      37) Kaptan: 500 - 3000 GT arasındaki gemileri sevk ve idaresi altında bulunduran, ayrıca Sözleşmenin II/2 Kural'ının 3, 4.2 ve 4.3 paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

      38) Uzakyol Vardiya Zabiti: Tonilato ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlü gemide görev yapan, ayrıca Sözleşmenin II/1 Kural'ı ile tanımlanan eğitim düzeyine ilave olarak İdarenin öngördüğü denizcilik eğitimini tamamlayan gemiadamını,

      39) Uzakyol Birinci Zabiti: Tonilito ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlü gemide görev yapan ve gemi kaptanından sonra gelen, ayrıca Sözleşmenin II/2 Kuralı'nın 1, 2.1, 2.1.1 ve 2.2 paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

      40) Uzakyol Kaptanı: Tonilato ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlü gemiyi sevk ve idaresi altında bulunduran, ayrıca Sözleşmenin II/2 Kuralı'nın 1, 2.1, 2.1.2 ve 2.2 paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

      41) Sınırlı Makine Zabiti: 750 kW'den küçük ana makine ile yürütülen ve yakın kıyısal sefer bölgesinde çalışan gemilerde görev yapan ve gemi başmakinistinden sonra gelen, ayrıca İdarenin öngördüğü eğitim ve deniz hizmetine sahip gemiadamını,

      42) Sınırlı Başmakinist: 750 kW'den küçük ana makine ile yürütülen ve yakın kıyısal sefer bölgesinde çalışan gemi makinelerinin çalıştırılması ile bakımı ve onarımından sorumlu, ayrıca İdarenin öngördüğü eğitim ve deniz hizmetine sahip gemiadamını,

      43) Makine Zabiti: 750 - 3000 kW gücü arasındaki ana makine ile yürütülen gemilerde görev yapan, ayrıca Sözleşmenin III/1 Kural'ı ile tanımlanan gemiadamını,

      44) İkinci Makinist: 750 - 3000 kW gücü arasındaki ana makine ile yürütülen gemilerde görev yapan ve gemi başmakinistinden sonra gelen, ayrıca Sözleşmenin III/3 Kuralı'nın 1, 2.1, 2.1.1 ve 2.2 paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

      45) Başmakinist: 750 - 3000 kW gücü arasındaki ana makine ile yürütülen gemilerde çalışan, gemi makinelerinin çalıştırılması ile bakımı ve onarımından sorumlu, ayrıca Sözleşmenin III/3 Kuralı'nın 1, 2.1, 2.1.2 ve 2.2 paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

      46) Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti: Makine gücü ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlü gemide vardiya mühendisi/makinisti olarak görev yapan, ayrıca Sözleşmenin III/1 Kural'ı ile tanımlanan eğitim düzeyine ilave olarak İdarenin öngördüğü denizcilik eğitimini tamamlayan gemiadamını,

      47) Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti: Makine gücü ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlü gemide ikinci mühendis/makinist olarak görev yapan ve gemi başmühendisi/makinistinden sonra gelen, ayrıca Sözleşmenin III/2 Kural'ının 1, 2.1, 2.1.1 ve 2.2 paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

      48) Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti: Makine gücü ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlü gemide başmühendis/başmakinist olarak görev yapan ve gemi makinelerinin çalıştırılması ile bakımı ve onarımından sorumlu, ayrıca Sözleşmenin III/2 Kural'ının 1, 2.1, 2.1.2 ve 2.2 paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

      49) Gemi Yardımcı Zabiti: Gemide görevli telsiz zabiti ve doktor, sağlık memuru, hemşire ile gemilerin özelliklerine göre bulundurulması zorunlu olan ve geminin kullanım amacına katkıda bulunan elektrikçi, elektronikçi, elektronik ve elektrik zabitleri ile makine mühendisi ve teknisyenleri ile bilgi işlem makineleri programcısı ve operatörü, bilim gemilerinde çalışan bilim adamları ve benzeri personel ile gemi katibi, gemi katip yardımcısı ve kamara memurunu,

      50) Güverte/Makine Stajyeri: Gemiadamı olmak için eğitim gören ve kanun veya yönetmeliklerce bu nitelikte olduğu belirtilen gemiadamını,

      51) Tayfa: Geminin güverte, makine ve kamara bölümlerinde çalışan gemi kaptanı, gemi zabiti, yardımcı zabitleri ve stajyerler dışında kalan gemiadamlarını,

      52) Yolcu: Gemiadamları dışında gemide ücretli ya da ücretsiz taşınan bir yaşından büyük kişiyi,

      53) Diğer Taşınanlar: Gemiadamları ve yolcular dışında gemide bulunan ve yapacakları yolculuk için liman başkanlıklarınca yolculuk belgesi verilen, donatanın, işletenin, kaptanın ve gemiadamlarının gemide bulunan eş ya da çocuklarını, donatan ya da işverenin temsilcisi ve memurlarını, taşınan hayvanların çobanlarını, ayrıca kaptanın denizde can kurtarma görevlerinden dolayı gemiye aldığı kişileri,

      54) Yürütme Gücü (kW): Gemi ana makinesi ya da makinelerinin toplam ve en büyük sürekli çıkış gücü olarak kabul edilen ve gemi tasdiknamesi ile diğer resmi belgelerde yazılı kilovat olarak belirtilen gücü, (1 kilovat= 1,34 beygir gücü, 1 beygir gücü= 0,746 kilovat alınacaktır.)

      55) Gros Tonilato (GT): Geminin güverte altı ve güverte üstü kapalı yerlerinin hacmini (2.83 m

      = 1 gros tonilato) ve gemi tasdiknamesi ile diğer resmi belgelerde GT olarak belirtilen hacmi,

      56) Telsiz Kuralları: Türkiye'nin taraf olduğu Uluslararası Telsiz Tüzüğünde (ITU/RR) yer alan kuralları,

      57) Telsiz Görevleri: Telsiz Kuralları ve Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi SOLAS - 74 ve değişiklikleri uyarınca IMO öneri kararları doğrultusunda gemide haberleşme ile ilgili vardiyaları, teknik bakım

      ve onarımları,

      58) GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System): Küresel deniz tehlike ve güvenlik sistemini,

      59) Liman Seferi: Sınırları belirli limanlar içinde yapılan seferleri,

      60) Kabotaj Seferi: Liman sefer bölgesi sınırları aşılarak Türkiye limanları arasında yapılan seferleri,

      61) (Değişik bend: 2/9/2005-25924 S.R.G. Yön/2.mad;Değişik bent: 30/12/2008- 27096 S.R.G Yön/1.mad.) Yakın Kıyısal Sefer: Kabotaj sefer bölgesi sınırları aşılarak, Karadeniz'de, Akdeniz'de, Kızıldeniz'de ve İspanya'nın Fransa sınırına kadar kuzey kıyılarını da kapsayan Finistre Burnu ile Moritanya'nın Dakhla Limanı güney sınırını birleştiren çizginin doğusunda kalan deniz alanına yapılan seferleri,

      62) (Değişik bend: 11/10/2007- 26670 S.R.G Yön/1.md.) Uzak Sefer: Yakın kıyısal sefer bölgesi sınırları aşılarak yapılan seferleri,

         63) (Ek bend: 11/10/2007- 26670 S.R.G Yön/1.md.) Gemiadamı Yeterlik Belgesi: Gemiadamının gemideki görev ve yetkisi ile bunların sınırlarını gösteren, gemiadamı cüzdanının içerisinde yer alan veya gemiadamlarının kimlik bilgilerini de içerecek şekilde gemiadamları belgesi adı altında bağımsız bir belge olarak düzenlenen, şekli idare tarafından belirlenmiş yeterlik belgesini, ifade eder.

      İKİNCİ KISIM : Gemiadamı Yeterlikleri

      BİRİNCİ BÖLÜM : Yeterlik Dereceleri, Yetki, Sorumlulukları ve Yeterlik Sınırları

      Yeterlik Dereceleri

      Madde 5 - Gemiadamlarının yeterlik dereceleri aşağıda gösterilmiştir.

      A) Güverte Sınıfı A) Deck Department

      a) Tayfalar a) Ratings

      1) (Mülga ibare: 30/12/2008- 27096 S.R.G Yön/2.mad.) 1) (Mülga ibare: 30/12/2008- 27096 S.R.G Yön/2.mad.)

      2) Gemici 2) Ordinary Seaman

      3) Usta Gemici 3) Able Seaman

      4) Güverte Lostromosu 4) Boatswain

      b) Kaptan ve Güverte Zabitleri b) Master and Deck Officers

      1) Sınırlı Vardiya Zabiti 1) Restricted Atchkeeping Officer

      2) Sınırlı Kaptan 2) Restricted Master

      3) Vardiya Zabiti 3) Watckeeping Officer

      4) Birinci Zabit 4) Chief Officer

      5) Kaptan 5) Master

      6) Uzakyol Vardiya Zabiti 6) Unlimited Waatchkeeping Officer

      7) Uzakyol Birinci Zabiti 7) Unlimited Chief Officer

      8) Uzakyol Kaptanı 8) Unlimited Master

      B) Makine Sınıfı B) Engine Department

      a) Tayfalar a) Ratings

      1) (Mülga ibare: 30/12/2008- 27096 S.R.G Yön/2.mad.) 1) (Mülga ibare: 30/12/2008- 27096 S.R.G Yön/2.mad.)

      2) Yağcı 2) Oiler/Motorman

      3) Makine Lostromosu 3) Donkeyman

      b) Başmühendis/Başmakinist ve b) Chief Engineer and

      Makine Zabitleri Engineer Officers

      1) Sınırlı Makine Zabiti 1) Restricted Engineer Officer

      2) Sınırlı Başmakinist 2) Restricted Chief Engineer

      3) Makine Zabiti 3) Engineer Officer

      4) İkinci Makinist 4) Second Engineer

      5) Başmakinist 5) Chief E

  • CommentAuthorGemkar
  • CommentTime18 07 2010
   
    Madde 6 - Denizcilik eğitimi veren Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kuruluna bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumları, Sözleşmenin öngördüğü eğitim standartlarını sağlayıp uygulamakla mükelleftir.

      Söz konusu eğitim standartlarını içeren müfredatlar ve bağlı yönergelerle istenen diğer hususlar, İdare tarafından Sözleşmeye, bu Yönetmeliğe ve bağlı yönergelere uyumluluğu bakımından incelenir. Uygun bulunursa onaylanır ve ilgili tarafa bildirilir. Uygun bulunmayan hususlar ise, düzeltilmek üzere ilgili tarafa iade edilir.

      (Değişik fıkra: 09/07/2008- 26931 S.R.G Yön/1.mad.) Denizcilik ile ilgili eğitim, sınav ve belgelendirme yapan kurum ve kuruluşlar, Sözleşmede belirtilen hedefleri sağlamak için eğitim, yeterlik değerlendirmesi, belgelendirme, uygunluk onayı ve belge yenileme çalışmaları ile eğiticilerin ve değerlendiricilerin nitelikleri ile deneyimleri yönünden, Sözleşmenin I/8 Kuralı ile Kod A-I/8 Kısmı uyarınca kalite standartları sistemi ile İdare tarafından bu Yönetmeliğin 67 nci Maddesi hükmüne göre devamlı olarak izlenir ve değerlendirilir.

      İdare, Sözleşme, bu Yönetmelik ve bağlı yönergelerin gereklerini yerine getiremeyen eğitim kurumlarından mezun olanlara gemiadamı cüzdanı ve/veya yeterlik belgesi vermez. Eğitimleri uygun bulunmayan okullarda okuyan öğrenciler ile belgelendirilmemiş mezunlar, aynı eğitimi vermekte olan ve uygun bulunan eğitim kurumlarında tamamlama kurslarını bitirdikten sonra sınava katılma hakkını kazanırlar.

      Yeterlik Sınırları

      Madde 7 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, kaptanlar ve güverte zabitleri ile başmühendis/başmakinistler ve makine zabitlerine, Sözleşmenin ilgili kurallarına uygun olarak verilecek yeterliklerin nitelikleri ve şartları aşağıda belirtildiği gibidir.

      a) Kaptan ve güverte zabitleri için;

      1) 500 GT'den daha küçük ve yakın kıyısal sefer yapan gemilerde çalışacaklar,

      2) 500 GT'den daha küçük ve yakın kıyısal sefer bölgesi dışına çıkacak sefer yapan gemilerde çalışacaklar,

      3) 500 - 3000 GT arası gemilerde çalışacaklar,

      4) 3000 GT ve daha büyük gemilerde çalışacaklar,

      5) 500 GT'den daha küçük ve yakın kıyısal sefer bölgesi dışına çıkarak sefer yapan gemilerde çalışacak kaptan ve vardiya zabitleri, 500 - 3000 GT'ye kadar olan gemiler için istenen şartları yerine getireceklerdir.

      b) Başmühendis/başmakinist ve makine zabitleri için;

      1) 750 kW'den daha küçük ana makine ile yürütülen ve yakın kıyısal sefer yapan gemilerde çalışacaklar,

      2) 750 kW'den daha küçük ana makine ile yürütülen ve yakın kıyısal sefer bölgesi dışına çıkarak sefer yapan gemilerde çalışacaklar,

      3) 750 - 3000 kW arası ana makine ile yürütülen gemilerde çalışacaklar,

      4) 3000 kW ve daha büyük ana makine ile yürütülen gemilerde çalışacaklar,

      için ayrı ayrı belirlenir.

      5) 750 kW'den daha küçük ana makine ile yürütülen ve yakın kıyısal sefer bölgesi dışına çıkarak sefer yapan gemilerde çalışacak makine zabitleri ve başmakinistler, 750 - 3000 kW'ye kadar olan ana makine ile yürütülen gemiler için istenilen şartları yerine getireceklerdir.

      İKİNCİ BÖLÜM : Yeterlik Şartları

      Güverte Sınıfı Gemiadamı Yeterliklerinin Şartları

      Madde 8 - (Değişik madde: 30/12/2008- 27096 S.R.G Yön/4.mad.)

      Güverte sınıfı gemiadamlarının gemiadamı cüzdanı ve/veya yeterlik belgesi alabilmeleri için gerekli yaş, eğitim-öğretim ve deniz hizmet süresine dair şartlar aşağıda gösterilmiştir;

         a) Tayfalar:

         1) Gemici olmak için müracaat edenlerden;

         - İçeriği ve süresi Eğitim-Sınav Yönergesi ile belirlenen "gemici eğitimini" idarece uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında görmüş olmak,

         - İlköğretim okulu mezunu olan ve askerlik görevinin oniki ayını ya da dört yıllık fakülte mezunu olup askerlik görevinin en az dört ayını, faal gemilerde güverte eri olarak yaptığını belgelemek,

         şartlarından birini yerine getirmek ve ayrıca "Gemici sınavı"nı başarmak,

         şartını sağlayanlar "Gemici" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

         Gemici yeterliği ile birlikte, İdare tarafından "seyir vardiyası tutma belgesi" verilir.

         2) Usta Gemici olmak için müracaat edenlerden;

         - Onsekizyaşını bitirmiş olmak,

         - Gemici olarak bir yıl deniz hizmeti olmak veya en az ilköğretim okulu mezunu olmak ve askerlik görevinin oniki ayını ya da dört yıllık fakülte mezunu olup askerlik görevinin en az altı ayını, faal gemilerde serdümen ya da porsun eri olarak yaptığını terhis belgesi ile belgelemek,

         - Pusula okumak, dümen tutmak ve dümen kumandalarının ingilizce karşılıklarını anlamak, gözcülük, dikiş ve yük istifleme gibi güverte işleri, denizde çatışmayı önleme kuralları, can filikasını kullanma, denizde can güvenliği, dahili muhabere sistemlerinin kullanılması, alarm sistemleri hakkında ve yangınla mücadele temel ilkeleri konularında bilgili olduğunu gemi kaptanı ya da gemi komutanından alınacak belgeyle belgelendirmek,

         şartlarını sağlayanlar "Usta Gemici" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

         Usta gemici yeterliği ile birlikte, idare tarafından "seyir vardiyası tutma belgesi" verilir.

         3) Güverte Lostromosu olmak için müracaat edenlerden;

         - Usta gemici olarak iki yıl deniz hizmetine sahip olmak ve güverte tayfasını yönetme yeteneği olduğunu gemi kaptanından alınacak belgeyle belgelendirmek,

         - Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ayrılmış olanlardan ise; astsubay güverte sınıf okulları mezunu olup bir yılı deniz hizmeti olmak üzere iki yıl görevde bulunmuş olmak ya da ikmal ve idari sınıf astsubay olup beş yıl görevde bulunmuş olmak veya güverte branşlarında üç yıldan daha fazla uzman erbaşlık yapmak ve güverte tayfasını yönetme yeteneği olduğunu gemi komutanından alınacak belge ile belgelendirmek,

         şartlarından birini yerine getirmek,

         - "Güverte lostromosu sınavı"nı başarmak,

         şartlarını sağlayanlar "Güverte Lostromosu" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

         Güverte lostromosu yeterliği ile birlikte idare tarafından "seyir vardiyası tutma belgesi" verilir.

         b) Kaptanlar ve Güverte Zabitleri:

         1) Sınırlı Vardiya Zabiti; yakın kıyısal sefer bölgesinde sefer yapan 500 GT'den daha küçük gemilerde sınırlı vardiya zabiti olmak için müracaat edenlerden,

         - Onsekiz yaşını bitirmiş olmak, en az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikaya sahip olmak,

         - İdarenin öngördüğü sınırlı vardiya zabiti sınavında başarılı olmak,

         - Aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmiş olmak;

         - En az ilköğretim okul mezunu olan vardiyadan sorumlu güverte sınıfı gemiadamları ile yat kaptanı veya balıkçı gemisi kaptanı yeterliği ile üç yıllık deniz hizmetine sahip bulunmak ve Sözleşmenin öngördüğü A-II/3 müfredat programlarına uygun ve idarenin onayladığı eğitimi tamamlamak,

         - Üç yıllık denizcilik meslek lisesi mezunu veya anadolu denizcilik meslek lisesi gemi elektroniği ve haberleşme bölümü mezunu olup, Sözleşmenin öngördüğü A-II/3 müfredat programlarına uygun ve idarenin onayladığı eğitimi tamamlamak ve en çok dört ayı liman seferi olmak üzere toplam oniki ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak gemide tamamlamak,

         - Sözleşmenin öngördüğü A-II/3 müfredat programına uygun ve idarenin onayladığı eğitimi veren, dört yıllık anadolu denizcilik meslek lisesi güverte bölümü veya güverte ile ilgili eğitim veren meslek yüksek okulu, yüksek okul veya fakülte mezunu olup, en çok dört ayı liman seferi olmak üzere toplam oniki ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak gemide tamamlamak,

         - Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ayrılanlardan astsubay güverte sınıf okulları seyir branşı mezunu olmak ya da diğer branşlardan mezun olup içeriği ve süresi Eğitim ve Sınav Yönergesi ile belirlenen "seyir ve gemi idaresi kursu"nu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda veya idarece onaylanmış bir eğitim kurumunda görmek ve üç yılı deniz hizmeti olmak üzere altı yıl görevde bulunmuş olmak,

         şartlarını sağlayanlar "Sınırlı Vardiya Zabiti" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

         Ancak, 30/1/1997 tarihli ve 22893 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarına uygun olarak liman kaptanı yeterliğine sahip bulunanlar, en az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikaya haiz olmak şartıyla, sınavsız "sınırlı vardiya zabiti" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

         Bu yeterliği alan yat kaptanı ve balıkçı gemisi kaptanlarının eski yeterlik belgeleri iptal edilmek üzere İdareye gönderilir.

         Liman kaptanı yeterliğine dayalı olarak sınırlı vardiya zab

  • CommentAuthorGemkar
  • CommentTime18 07 2010
   
    Makine Sınıfı Gemiadamı Yeterliklerinin Şartları

      Madde 9 - (Değişik madde: 30/12/2008- 27096 S.R.G Yön/5.mad.)

      Makine sınıfı gemiadamlarının gemiadamı cüzdanı ve/veya yeterlik belgesi alabilmeleri için gerekli yaş, eğitim-öğretim ve deniz hizmet süresine dair şartlar aşağıda gösterilmiştir.

         A) Tayfalar:

         a) Yağcı olmak için müracaat edenlerden;

         1) - İçeriği ve süresi Eğitim-Sınav Yönergesi ile belirlenen "yağcı eğitimini" idare tarafından uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında görmek,

         - En az ilköğretim okulu mezunu olup, askerlik görevinin oniki ayını ya da dört yıllık fakülte mezunu olup, askerlik görevinin en az dört ayını faal gemilerde makine eri olarak yaptığını belgelemek,

         şartlarından birini sağlamak,

         - Fakülte, yüksekokul, sanat enstitüsü veya endüstri meslek liselerinin; kalıp, torna, tesviye, metal işleri, makine, makine ressamlığı, model, döküm, maden, metalürji, iş makineleri, elektrik, elektronik, sıhhi tesisat, soğutma iklimlendirme, elektro mekanik taşıyıcılar, hidrolik-pnömatik, motor, otomotiv, bilgisayar nümerik kontrol (CNC), demir ve ısıtma bölümlerinden mezun olmak ve "makine vardiyası tutma belgesi"ne sahip olmak,

         2) İdarenin öngördüğü "yağcı sınavı"nda başarılı olmak,

         şartlarını sağlayanlar "Yağcı" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

         Yağcı yeterliği ile birlikte idare tarafından yukarıdaki (2) nolu alt bentte sayılanların dışındakilere "makine vardiyası tutma belgesi" verilir.

         b) Makine lostromosu olmak için müracaat edenlerden;

         1) -Yağcı olarak iki yıl deniz hizmetine sahip olmak ve makine tayfasını yönetme yeteneği olduğunu gemi başmühendis/başmakinistinden alınacak belgeyle belgelendirmek,

         - Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ayrılanlardan; astsubay makine sınıf okulları mezunu olmak ve bir yılı deniz hizmeti olmak üzere iki yıl görevde bulunmak veya makine branşlarında üç yıldan daha fazla uzman erbaşlık yapmak ve makine tayfasını yönetme yeteneği olduğunu gemi başçarkçısından alınacak belge ile belgelendirmek,

         şartlarından birini sağlamak,

         2) İdarenin öngördüğü "makine lostromosu sınavı"nda başarılı olmak,

         şartlarını sağlayanlar "Makine Lostromosu" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

         Makine lostromosu yeterliği ile birlikte idare tarafından "makine vardiyası tutma belgesi" verilir.

         B) Başmühendis/Başmakinistler ve Makine Zabitleri:

         a) Sınırlı Makine Zabiti; 750 kW'den daha küçük ana makine ile yürütülen ve yakın kıyısal sefer yapan gemilerde sınırlı makine zabiti olmak için müracaat edenlerden,

         1) Onsekiz yaşını bitirmiş olmak,

         2) -Üç yıllık denizcilik meslek lisesi, denizcilik ve su ürünleri meslek liselerinin makine veya gemi makineleri, motor meslek veya endüstri meslek liselerinin gemi makineleri, gemi yapı meslek liselerinin motor, gemi makineleri veya makine montaj bölümünü, teknik liselerin motor veya makine, meslek yüksekokulları veya yüksekokullar veya fakültelerin motor, makine, gemi makineleri veya otomotiv bölümlerini bitirmek ve idarenin onayladığı eğitimi görmek ve Sözleşmenin öngördüğü altı ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak gemide tamamlamak,

         - İdarenin onayladığı eğitimi veren, dört yıllık anadolu denizcilik meslek lisesi gemi makineleri bölümü, meslek yüksek okulu, yüksek okul veya fakülte mezunu olmak ve Sözleşmenin öngördüğü altı ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak gemide tamamlamak,

         - En az ilköğretim okulu mezunu, vardiyadan sorumlu makine sınıfı gemiadamı olmak ve üç yıllık deniz hizmeti üzerine idarenin onayladığı eğitimi tamamlamak,

         - Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ayrılanlardan; astsubay makine sınıf okulları motor ya da çark branşı mezunu olmak ya da diğer branşlardan mezun olup içeriği ve süresi Eğitim ve Sınav Yönergesi ile belirlenen "gemi makineleri kursu"nu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda veya idarece onaylanmış bir eğitim kurumunda görmek ve üç yılı deniz hizmeti olmak üzere altı yıl görevde bulunmak,

         şartlarından birini sağlamak,

         3) İdarenin öngördüğü "sınırlı makine zabiti" sınavında başarılı olmak,

         şartlarını sağlayanlar "Sınırlı Makine Zabiti" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

         Ancak, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarına uygun olarak deniz motorcusu yeterliğine sahip bulunanlar, sınavsız "sınırlı makine zabiti" yeterliği almaya hak kazanırlar.

         Deniz motorculuğu yeterliğine dayalı olarak sınırlı makine zabiti yeterliğini alanlar, 370 kW'den küçük ve liman seferi bölgesinde çalışan yolcu ve yük gemilerinde başmakinistlik yapabilirler.

         b) Sınırlı Başmakinist; 750 kW'den daha küçük ana makine ile yürütülen ve yakın kıyısal sefer yapan gemilerde sınırlı başmakinist olmak için müracaat edenlerden,

         1) Yirmi yaşını bitirmiş olmak,

         2) - Sınırlı makine zabiti yeterliği ile iki yıl deniz hizmetine sahip olmak,

         - Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ayrılanlardan; astsubay makine sınıf okulları motor ya da çark branşı mezunu olmak ya da diğer branşlardan mezun olup içeriği ve süresi Eğitim ve Sınav Yönergesi ile belirlenen "gemi makineleri kursu"nu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda veya idarece onaylanmış bir eğitim kurumunda görmek ve dört yılı deniz hizmeti olmak üzere dokuz yıl görevde bulunmuş olmak,

         şartlarından birini sağlamak,

         3) İdarenin öngördüğü "sınırlı başmakinist" sınavında başarılı olmak,

         şartlarını sağlayanlar "Sınırlı Başmakinist" yeterliği almaya hak kazanırlar.

         Ancak, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarına uygun olarak deniz makinistliği yeterliğine sahip bulunanlar, sınavsız "sınırlı başmakinist" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

         c) Makine Zabiti; 750-3000 kW arası ana makine ile yürütülen gemilerde makine zabiti olmak için müracaat edenlerden,

         1) Onsekiz yaşını bitirmiş olmak,

         2) - Sözleşmenin öngördüğü A-III/1 müfredat programlarını uygulayan ve İdare tarafından uygunluğu onaylanan dört yıllık anadolu denizcilik meslek liselerinin gemi makineleri bölümü mezunları ile iki yıllık meslek yüksek okulu mezunu olmak ve liman seferi dışında çalışan 750 kW'den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde altı ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak başarı ile tamamlamak,

         - En az lise mezunu olmak şartıyla, sözleşmenin öngördüğü A-III/1 müfredat programlarını uygulayan ve İdare tarafından uygunluğu onaylanan iki yıllık kurslardan mezun olmak ve yukarıda belirtilen altı aylık deniz eğitimini bitirmek,

         - Sınırlı başmakinist yeterliği veya Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarına uygun deniz makinistliği yeterliği ile liman seferi dışında iki yıl başmakinistlik yaptıktan sonra, sözleşmenin öngördüğü A-III/1 müfredat programına uyum sağlayacak bir eğitimi tamamlamak,    - Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ayrılanlardan; astsubay makine sınıf okulları motor veya çark branşı mezunu olmak ya da diğer branşlardan mezun olup içeriği ve süresi Eğitim ve Sınav Yönergesi ile belirlenen "gemi makineleri kursu"nu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda veya idarece onaylanmış bir eğitim kurumunda görmek ve beş yılı deniz hizmeti olmak üzere on yıl görevde bulunmak,

         şartlarından birini sağlamak,

         3) İdarenin öngördüğü "makine zabiti" sınavında başarılı olmak,

         şartlarını sağlayanlar, "Makine Zabiti" yeterliği almaya hak kazanırlar.

         Ancak, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarına uygun olarak yakınyol makine zabiti, yakınyol ikinci makinisti ve sınırlı makine zabiti yeterliğine sahip bulunanlar, sınavsız "makine zabiti" yeterliği almaya hak kazanırlar.

      Sözleşmenin öngördüğü A-III/1 müfredatını eğitim ve öğretimleri sırasında görerek makine zabitliği yeterlik belgesini alanlar, Gemiadamları Donatımında Asgari Emniyet Belgelerinde iki uzakyol vardiya mühendisi/makinisti yeterlikli personel ile donatılması öngörülen gemilerde uzakyol vardiya mühendisi/makinistlerinden birinin yerine gemide görev alabilirler.

         d) İkinci Makinist; 750-3000 kW arası ana makine ile yürütülen gemilerde ikinci makinist olmak için müracaat edenlerden;

  • CommentAuthorGemkar
  • CommentTime18 07 2010
   
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kazanılmış Haklar

      Kaptan ve güverte zabitleri ile başmakinist ve makine zabitlerinin hak ve yetkileri

         Madde 15 - (Değişik madde: 04/03/2007 - 26452 S.R.G Yön/2.md)

      Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yeterlik şartları düzenlenmiş olan güverte sınıfı gemiadamlarından kaptan, birinci zabit ve vardiya zabitleri ile 9 uncu maddesinde yeterlik şartları düzenlenmiş olan makine sınıfı gemiadamlarından başmakinist, ikinci makinist ve makine zabitlerinin hak ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

         Güverte sınıfı:

         a) Vardiya Zabiti;

         1) Yakınyol vardiya zabitliği yeterliğine sahip olanlar ile Telsiz Zabiti yeterliğine sahip olup da vardiya zabitliği yeterliğine intibak edenler,

         1250 GT'ye kadar olan yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde birinci zabitlik,

         1600 GT'ye kadar olan yük gemilerinde, kabotaj seferlerinde birinci zabitlik,

         3000 GT'ye kadar olan gemilerde her bölgede vardiya zabitliği,

         görevlerini yapar.

         2) Yakınyol birinci zabitliği yeterliğine sahip olup da vardiya zabitliği yeterliğine intibak edenler,

         1250 GT'ye kadar olan yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde kaptanlık,

         1600 GT'ye kadar olan yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde birinci zabitlik,

         2500 GT'ye kadar olan yük gemilerinde, kabotaj seferlerinde birinci zabitlik,

         3000 GT'ye kadar olan gemilerde her bölgede vardiya zabitliği,

         görevlerini yapar.

         3) Bu yönetmelik kapsamında intibak hakkı olmayıp vardiya zabiti yeterliğini alanlar 3000 GT'ye kadar olan gemilerde her bölgede vardiya zabitliği görevini yapar.

         b) Birinci Zabit;

         1)Yakınyol kaptan klas-IV yeterliğine sahip olup da birinci zabit yeterliğine intibak edenler,

         1250 GT'ye kadar olan yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde kaptanlık,

         3000 GT'ye kadar olan gemilerde her bölgede birinci zabitlik,

         görevlerini yapar.

         2)Yakınyol kaptan klas-III yeterliğine sahip olup da birinci zabit yeterliğine intibak edenler,

         2500 GT'ye kadar olan yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde kaptanlık,

         12000 GT'ye kadar olan yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde birinci zabitlik,

         15000 GT'ye kadar olan yük gemilerinde, her bölgede vardiya zabitliği,

         3000 GT'ye kadar olan gemilerde her bölgede birinci zabitlik,

         görevlerini yapar.

         3)Bu yönetmelik kapsamında intibak hakkı olmayıp birinci zabit yeterliğini alanlar 3000 GT'ye kadar olan gemilerde her bölgede birinci zabitlik görevini yapar.

         c) Kaptan;

         1) Yakınyol kaptan klas-II yeterliğine sahip olup da kaptan yeterliğine intibak edenler,

         7500 GT'ye kadar olan yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde kaptanlık,

         15000 GT'ye kadar olan yük gemilerinde, her bölgede birinci zabitlik,

         25000 GT'ye kadar olan yük gemilerinde, her bölgede vardiya zabitliği,

         3000 GT'ye kadar olan gemilerde her bölgede kaptanlık,

         görevlerini yapar.

         2) Yakınyol kaptan klas-I yeterliğine sahip olup da kaptan yeterliğine intibak edenler,

         15000 GT'ye kadar olan yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde kaptanlık,

  • CommentAuthorGemkar
  • CommentTime18 07 2010
   
    Tankerlerde Çalışan Gemiadamlarının Eğitimleri ve Belgeleri

      Madde 22 - Sözleşmenin V/1 Kuralı ile Kod Bölümünün A - V/1 Kısmı hükmü uyarınca,

      a) Petrol tankerlerinde çalışan tüm gemiadamları,

      1) Petrol tankeri tanıtım eğitimini,

      2) Zabitanlar ile operasyondan sorumlu tutulan personel ise ilave olarak petrol tankeri işlemleri eğitimini,

      b) Kimyasal madde tankerlerinde çalışan tüm gemiadamları,

      1) Kimyasal tanker tanıtım eğitimini,

      2) Zabitanlar ile operasyondan sorumlu tutulan personel ise ilave olarak kimyasal tanker işlemleri eğitimini,

      c) Sıvılaştırılmış gaz tankerlerinde çalışan tüm gemiadamları,

      1) Sıvılaştırılmış gaz tankeri tanıtım eğitimini,

      2) Zabitanlar ile operasyondan sorumlu tutulan personel ilave olarak sıvılaştırılmış gaz tankeri işlemleri eğitimini,

      İçerikleri ve süreleri Eğitim - Sınav Yönergesinde belirlenen yukarıdaki eğitimleri, öğrenim - eğitimleri sırasında başarılı olarak gördüklerini belgeleyen veya İdare tarafından onaylı eğitim kurumlarında gören gemiadamlarına, İdare tarafından,

      "Petrol tankeri tanıtım belgesi",

      "Petrol tankeri işlemleri belgesi",

      "Kimyasal madde tankeri tanıtım belgesi",

      "Kimyasal tanker işlemleri belgesi",

      "Sıvılaştırılmış gaz tankeri tanıtım belgesi",

      "Sıvılaştırılmış gaz tankeri işlemleri belgesi",

      verilir.

      Ancak, yukarıdaki eğitimler özel öğretim kurumlarında verileceği zaman, bu kurumların Milli Eğitim Bakanlığından da izin almaları gereklidir.

      İleri Yangınla Mücadele Eğitimi ve Belgesi

      Madde 23 - Sözleşmenin VI/3 Kuralı ile Kod Bölümünün A - VI/3 Kısmı hükmü uyarınca yangınla mücadele işlemlerini denetlemek üzere görevlendirilen zabitler "ileri yangınla mücadele eğitimi"ni görmek zorundadır.

      İçeriği ve süresi Eğitim - Sınav Yönergesi ile belirlenen ileri yangınla mücadele eğitimini, öğrenim - eğitimleri sırasında başarılı olarak gördüklerini belgeleyen veya İdare tarafından onaylı eğitim kurumlarında gören gemiadamlarına, İdare tarafından "ileri yangınla mücadele belgesi" verilir.

      Ancak, yukarıdaki eğitim özel öğretim kurumlarında verileceği zaman, bu kurumların Milli Eğitim Bakanlığından da izin almaları gereklidir.

      Yukarıdaki belgeyi almaya hak kazanan zabitler, ilgili konuda yeterli olduklarını kanıtlamak için, her beş yılda bir İdarenin öngördüğü değerlendirme sınavından geçerek belgelerini yenilemek zorundadır. Bu değerlendirmede başarısız olan zabitler, tekrar eğitime tabi tutulur.

      Hızlı Cankurtarma Botu Kullanma Yeterliği Eğitimi ve Belgesi

      Madde 24 - Tüm zabitler, Sözleşmenin VI/2 Kuralı ile Kod Bölümünün A - VI/2 Kısmında belirtilen "hızlı cankurtarma botu kullanma eğitimi"ni görmek zorundadır. Hızlı cankurtarma botu olmayan gemilerin personelinde bu sertifika aranmaz.

      İçeriği ve süresi Eğitim - Sınav Yönergesi ile belirlenen hızlı cankurtarma botu kullanma yeterliği eğitimini, öğrenim - eğitimleri sırasında başarılı olarak gördüklerini belgeleyen veya İdare tarafından onaylı eğitim kurumlarında gören gemiadamlarına, İdare tarafından "Hızlı Cankurtarma Botu Kullanma Yeterliği Belgesi" verilir.

      Ancak, yukarıdaki eğitim özel öğretim kurumlarında verileceği zaman, bu kurumların Milli Eğitim Bakanlığından da izin almaları gereklidir.

      Yukarıdaki belgeyi almaya hak kazanan zabitler, ilgili konuda yeterli olduklarını kanıtlamak için, her beş yılda bir İdarenin öngördüğü değerlendirme sınavından geçerek belgelerini yenileyecektir. Bu değerlendirmede başarısız olan zabitler, tekrar eğitime tabi tutulur.

      Yolcu Gemileri ve Ro - Ro Yolcu Gemileri Gemiadamları Eğitimi ve Belgesi

      Madde 25 - Sözleşmenin V/2 Kuralı ile Kod Bölümünün A - V/2 Kısmı hükmü uyarınca, Ro - Ro yolcu gemilerinde çalışan gemiadamları "Ro - Ro yolcu gemileri gemiadamları eğitimi"ni, Sözleşmenin V/3 Kuralı ile Kod Bölümünün A - V/3 Kısmı hükmü uyarınca, yolcu gemilerinde çalışan gemiadamları "Yolcu Gemisinde Çalışma Eğitimi"ni görmek zorundadır.

      İçeriği ve süresi Eğitim - Sınav Yönergesi ile belirlenen Ro - Ro yolcu gemileri gemiadamları eğitimini ve yolcu gemilerinde çalışma yeterliği eğitimini öğrenim - eğitimleri sırasında başarılı olarak gördüklerini belgeleyen veya İdare tarafından onaylı eğitim kurumlarında gören gemiadamlarına, İdare tarafından "Ro - Ro Yolcu Gemileri Gemiadamları Belgesi" ve "Yolcu Gemisinde Çalışma Yeterliği Belgesi" verilir.

      Ancak, yukarıdaki eğitim özel öğretim kurumlarında verileceği zaman, bu kurumların Milli Eğitim Bakanlığından da izin almaları gereklidir.

  <

  • CommentAuthorGemkar
  • CommentTime18 07 2010
   
  Sınav Başarı Belgesi

      Madde 48 - Bir gemiadamları yeterlik derecesi için Eğitim - Sınav Yönergesinde belirtilen konuların tümünün sınavlarında başarılı olanlara, GASM tarafından fotoğraflı üç adet "GASM sınav başarı belgesi" (EK - 8) düzenlenir ve iki adedi gemiadamının GASM sınavlarına girmek için başvurduğu liman başkanlığına gönderilmek üzere ilgili bölge müdürlüklerine gönderilir.

      GASM Kütük Defteri

      Madde 49 - Gemiadamları sınavları sonuçları, her sınav dönemi için ayrı bir bölüm ayrılarak, sınavların yapıldığı yer ve günler belirtilerek, herbir konu ayrı bir çizelge biçiminde yazılır. GASM, sınavlara giren gemiadamlarının durumlarını ayrı ayrı göstererek, düzenlenecek bir "GASM kütük defteri"ne (EK - 9) kayıt eder.

      ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Gemiadamlarının Belgelendirilmesi

      Gemiadamı Olabilme Koşulları

      Madde 50 - Gemiadamı olabilmek için;

      a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da Türkiye Cumhuriyetinde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde denizcilik ile ilgili eğitim - öğretim gören ve/veya mezun olan Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da 25/09/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun kapsamındaki Türk soylu yabancı olmak,

      b) Bu Yönetmelikte belirtilen gemiadamı yeterlik dereceleri için ön koşul olan yaş, öğrenim derecesi, deniz hizmet süresi ve diğer gerekleri sağlamış olmak,

      c) Sağlık durumunun deniz hizmetine elverişli olduğunu bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre belgelemek,

      d) Taksirli suçlar ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 25 inci maddesindeki suç ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya bir yıl yahut daha fazla hapis cezası veyahut affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, yurtdışına adam kaçırma, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü bulunmamak,

      e) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan hüküm giymemiş olmak,

      f) 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Kanunun 313 üncü maddesi kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamak, gerekir.

      Gemiadamı Yeterlik Belgesi ve Gemiadamı Cüzdanı Verilmesi

      Madde 51 - (Değişik fıkra: 11/10/2007- 26670 S.R.G Yön/6.md.) Gemiadamı olabilmek için gerekli koşulları taşıyan kişilerden;

         a) Tayfalar ile sınırlı vardiya zabiti, sınırlı kaptan, sınırlı makine zabiti, sınırlı başmakinist yeterlikli gemiadamları ile yardımcı sınıf gemiadamları, yat kaptanı ve balıkçı sınıfı gemiadamlarına gemiadamı cüzdanından bağımsız "Gemiadamı Yeterlik Belgesi",

         b) Sınırlı yeterlikler haricindeki zabitan sınıfı gemiadamları ile telsiz zabitleri ve stajyerlere ise gemiadamı yeterlik belgesini de içeren "Gemiadamı Cüzdan"ı,

         İdare tarafından verilir.

  • CommentAuthorGemkar
  • CommentTime18 07 2010
   
    Deniz Hizmeti

      Madde 57 - Gemiadamları yeterlik sınavları için aranan şartlardan olan deniz hizmeti, hizmet verilen gemilerin çalışır durumda olması koşulu ile;

      a) Ticari ve askeri gemiler ya da deniz araçları ve diğer gemilerin güverte ve makine bölümlerinde çalışılan süreler,

      b) Limanlarda yükleme - boşaltma ve tersanelerde bakım - onarım için geçen süreler,

      c) Gemiadamının gemiye katılması ile gemiden ayrılması arasındaki süreler,

      d) Gemi bağlanmaları, izinler, hastalıklar ve diğer nedenlerle gemide çalışmadan geçen sürelerin, bir yılda iki aylık bölümü, deniz hizmetinden sayılır.

      (Değişik fıkra: 11/10/2007- 26670 S.R.G Yön/7.md.) Kendilerine 51 inci maddede belirtilen yeterliklerine uygun olarak gemiadamı cüzdanı düzenlenmiş olan yakınkıyısal sefer ve uzak seferde çalışan gemiadamları çalıştıkları gemilerden ayrılırken, gemiye katılış ve ayrılış tarihlerini gemiadamı cüzdanına işleterek gemi kaptanına onaylatırlar. Gemi kaptanı tarafından onaylanmamış çalışma süreleri deniz hizmetinden sayılmaz.

      Bilim, araştırma ve eğitim gemilerinde, ana ya da yardımcı makinelerinin her an faal durumda olduğunu, gemi kaptanından alınacak belge ile kanıtlanması halinde bu gemiler de çalışır durumdaki gemi olarak değerlendirilir.

      Gemiadamı Deniz Hizmet Çizelgesi

      Madde 58 - Gemiadamlarının deniz hizmeti süreleri, liman başkanlıklarınca düzenlenen "gemilerde gemiadamı deniz hizmeti çizelgesi" (EK - 10) ya da "yatlarda gemiadamı deniz hizmeti çizelgesine" (EK - 11) göre belirlenir.

      Gemiadamları, deniz hizmet çizelgelerini alabilmek için çalıştıkları gemilerin adlarını, hangi yeterlik derecesi ile görev yaptıklarını, kalkış liman adlarını, bakım - onarım tersanelerini ve çalışma süreleri ilgili belgeleri ekledikleri dilekçe ile liman başkanlıklarına başvururlar.

      Gemiadamlarının başvurduğu liman başkanlıkları;

      a) Kalkış limanı aynı zamanda gemiadamının başvurduğu liman olan seferler ile ilgili bilgileri, liman başkanlığında bulunan sefer kayıtlarındaki gemiadamları çizelgeleri ile karşılaştırarak,

      b) Kalkış limanı diğer Türk limanları olan seferler ile ilgili bilgileri, o liman başkanlıklarından öğrenerek,

      c) Gerekli durumlarda gemiadamının gemiadamı cüzdanındaki liman giriş - çıkış kayıtlarından inceleyerek,

      d) Yabancı limanlar arasında yapılan seferler ile ilgili bilgileri, gemi kaptanı tarafından düzenlenip donatanınca doğrulanan deniz hizmet belgeleri ile gemiadamının gemiadamı cüzdanındaki çıkış vizeleri ve iş sözleşmeleri ya da sosyal sigorta belgelerinden edinerek,

      e) Liman içinde çalışan resmi kurumların gemilerinde görev yapan gemiadamları ile ilgili bilgileri, resmi kurumun sicil kayıtları ve gemi kaptanı tarafından düzenlenen deniz hizmet belgelerinden belirleyerek,

  • CommentAuthorGemkar
  • CommentTime18 07 2010
   
  Kütükleme Makamları

      Madde 72 - Gemiadamları "liman kütük defterleri" ve "gemiadamı liman sicil dosyaları" liman başkanlıkları tarafından tutulur. Gemiadamı yeterlik belgesi sicil kayıtları ise, Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından bilgisayar ortamında tutulur.

      Bölge müdürlükleri, bağlısı her liman için ayrıca "gemiadamları bölge kütük defteri" tutar ve herbir gemiadamı için ayrı olmak üzere, içinde sicil işlemleri ile ilgili belgelerin bulunduğu bir "gemiadamı bölge sicil dosyası" düzenler. Bölge müdürlüklerinin bulunduğu merkez liman için, ayrıca liman başkanlığınca sicil dosyalarının tutulmasına gerek yoktur.

      Bölge müdürlüklerince gemiadamları bölge kütük defterlerinde yapılan yeterlik yükseltme, eğitim durumunu belgelendirme, sağlık yoklaması, kayıp, ölüm, iptal, hizmetten vazgeçme ve benzeri her tür kayıt işlemleri, gemiadamının sicil liman başkanlığına gemiadamı liman kütük defterine işlenmek üzere bildirilir.

      (Ek fıkra: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\2.mad) Gemiadamları kütük defteri/sicil dosyası sadece Gemiadamları Cüzdanı/Gemiadamları Belgesi düzenleme yetkisi devredilen liman başkanlıklarında tutulur.

      Sicil Limanı

      Madde 73 - Bir gemiadamının sicil limanı, kütükleme işlemlerinin yapıldığı ve yürütüldüğü liman başkanlığıdır. Gemiadamı adayları, ikamet ettiği yerin liman başkanlığını sicil limanı olarak seçer. İkamet ettiği yerde liman başkanlığı bulunmayan gemiadamı adayları, ikamet ettiği yere en yakın liman başkanlığını sicil limanı olarak seçer.

      (Ek fıkra: 10/04/2003 - 25075 S. R.G. Yön./4. md.) Gemiadamı, sicil limanı kaydını, sadece bir kez olmak üzere başka bir limana nakledebilir.

      İKİNCİ BÖLÜM : Başvuru, Kütük Defteri, Sicil Dosyası ve Kütükleme İşlemleri

      Başvuru

      Madde 74 - Gemiadamı adayları; daha önce hiçbir liman başkanlığından gemiadamı cüzdanı veya gemiadamı yeterlik belgesi almadıklarını ve hangi yeterlik derecesinde gemiadamı cüzdanı almak istediklerini beyan eden ve aşağıdaki belgeler ekli bir dilekçe ile sicil liman başkanlığına başvururlar.

      a) (Değişik bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\3.mad) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

      b) (Değişik bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\3.mad) Diploma, mezuniyet veya öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

      c) (Değişik bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\3.mad) İkametgâh beyanı,

  • CommentAuthorGemkar
  • CommentTime18 07 2010
   
     BEŞİNCİ KISIM : Vardiya Tutma Kuralları ve Son Hükümler

      BİRİNCİ BÖLÜM : Gemiadamlarının Vardiya Tutmaları İle İlgili Kurallar ve Denizcilik İşletmelerinin Sorumlulukları

      Gemiadamlarının Vardiya Tutma Kuralları

      Madde 84 - Denizcilik İşletmeleri, gemide vardiya tutma ile ilgili düzenlemeleri, vardiya tutacak gemiadamlarının yorgun düşerek verimliliklerini azaltmayacak bir biçimde ve aşağıdaki esaslara uygun olarak yaparlar.

      a) Gemide vardiya tutan gemiadamları;

      1) Günde en az on saat dinlenirler.

      2) Günlük dinlenme süreleri en fazla iki bölüme ayrılabilinir. Bu halde dinlenme sürelerinden biri altı saatten az olamaz.

      3) Günde en az on saat olan dinlenme süresi acil durum ve role talimleri gibi olağandışı durumlarda altı saatten az olmayacak biçimde kısaltılabilir. Ancak kısaltılan dinlenme süresi peş peşe iki günden fazla uygulanamaz ve toplam dinlenme süresi haftada yetmiş saatten az olamaz.

      b) "Vardiya tutma çizelge"leri gemide herkesin kolayca görebileceği yerlerde asılır.

      Gemiadamlarının Vardiya Tutma Düzenlemeleri

  • CommentAuthorGemkar
  • CommentTime18 07 2010
   
    Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, eğitim - öğretim yapan resmi ya da özel bütün eğitim kurumları, sözleşmenin gerekleri ile sözleşmenin atıfta bulunduğu IMO Model Kurs 7.01, 7.02, 7.03 ve 7.04 müfredat kitaplarında belirtilen en az gerekleri karşılayacak düzenlemeleri yapacaklardır. Bu gerekleri karşılayamayan özel kurumlara verilen eğitim - öğretim yetkisi iptal edilerek, eğitilmekte olan öğrenciler uygunluğu tespit edilmiş kurumlara devredilir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğrenim Kurumlarına bağlı eğitim kurumlarına ise bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde öngörülen prosedür uygulanacaktır.

      Geçici Madde 3 - (Değişik cümle: 10/04/2003 - 25075 S. R.G. Yön./5. md.) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Telsiz Zabiti yeterliğine sahip olanlar, üç yıl denizde çalıştığını belgelemeleri halinde,

      a) Yüzkırk saat seyir, yüz saat vardiya tutma, yirmisekiz saat gemi kullanma, ellialtı saat gemi yapısı ve dengesi, ellialtı saat yük işlemleri ve istif, yüz saat denizde güvenlik konularında, idarenin onayladığı bir eğitim kurumunda eğitim görmek,

      b) Altı ay süreli ve günde dört saatten az olmamak üzere köprü üstünde vardiya görevleri hususunda eğitim gördüğünü staj defteri ile kanıtlamak,

      c) Eğitim - Sınav Yönergesinde vardiya zabiti yeterliği için öngörülen sınavlarda başarılı olmak,

      şartıyla "vardiya zabitliği" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

      Geçici Madde 4 - Uygulanmakta olan "Gemiadamları Donatımında Asgari Emniyet Belgeleri" 31/07/2002 tarihine kadar geçerlidir.

      Geçici Madde 5 - (Değişik ibare: 30/12/2008- 27096 S.R.G Yön/3.mad.) Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yeterlik intibak işlemleri yaptırmayan hak sahiplerinin, bu Yönetmeliğe göre intibak işlemleri yapılırken, Yönetmelikten önce sahip olduğu yeterliğin, önceki Yönetmeliğe göre intibak edebileceği yeterlik esas alınacaktır.

      Geçici Madde 6 - (Ek madde: 04/03/2007 - 26452 S.R.G Yön/7.md)

      Bu yönetmeliğin 8 inci maddesinde terfide esas alınacak deniz hizmet süreleri belirtilen güverte sınıfı gemiadamlarından vardiya zabiti, birinci zabit ve kaptan ile 9 uncu maddesinde terfide esas alınacak deniz hizmet süreleri belirtilen makine sınıfı gemiadamlarından makine zabiti, ikinci makinist ve başmakinist yeterliklerine ilişkin terfilerinde esas alınacak hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

  1 - 10 / 10

  1.